Cài đặt trước / kế tiếp


Mở cài đặt đã chọn


Khởi động lại TWiLight Menu++


START / SELECT

Mở cài đặt


Mở cài đặt

Duyệt tệp

Đối tượng trước / kế tiếp


Di chuyển lên / xuống 10 lần


Chạy ứng dụng đã chọn


Trở lên 1 thư mục


Xóa / ẩn đối tượng


Mở cài đặt riêng từng trò chơi


START

Trở lại Menu chính