Nút điều khiển

Di chuyển đối tượng
(Cách sắp xếp phải được đặt là "Tùy chỉnh")


Đối tượng trước / kế tiếp


 / START

Khởi chạy ứng dụng đã chọn


Trở lên 1 thư mục


Xóa / ẩn đối tượng


Mở cài đặt riêng từng trò chơi

Điều khiển chạm

Cuộn để xem danh sách


Khởi chạy ứng dụng đã chọn

Trang hệ thống

Giao diện Nintendo 3DS chia đối tượng thành các trang với tối đa 40 đối tượng 1 trang. Bạn có thể chuyển trang bằng cách dùng  và .

  • Nhấn  ở dưới cùng bên trái để nhảy về đối tượng đầu trang

  • Nhấn  dưới cùng bên phải để nhảy về đối tượng cuối trang

Nếu triggers của bạn không hoạt động, bạn có thể dùng SELECT +  thay thế.