Điều khiển

Cài đặt trước / kế tiếp


Đổi giá trị


Đổi giá trị
Vào menu con


Thoát cài đặt


 / 

Trang trước


 / 

Trang sau

Cài đặt giao diện

Ở trang này bạn có thể chọn giao diện sử dụng và những cài đặt khác liên quan đến giao diện của TWiLight Menu++.

Cài đặt nds-bootstrap

Đây là những cài đặt chung cho game chạy bởi nds-bootstrap. Một số cài đặt bổ sung khả dụng cho từng game bằng cách nhấn  trên game DS đó ở trình duyệt file.

Cài đặt GBARunner2

Cài đặt này cho bạn chọn game được hiển thị như nào và chạy nhanh hơn hay tương thích tốt hơn.

Cài đặt Unlaunch

Cài đặt này cho phép bạn thay đổi cách Unlaunch hoạt động, nó hoạt động bằng cách vá bản cài đặt Unlaunch vì vậy bản sẽ phải cài đặt lại nó để cài đặt này có hiệu quả.

Trang này chỉ hiện trên Nintendo DSi khi không chạy từ thẻ flashcard. Người dùng Flashcard và 3DS sẽ không thấy trang này.

Cài đặt games và apps

Đây là nơi bạn có thể chọn giả lập nào được dùng bởi hệ thống với rất nhiều giả lập và những cài đặt khác ảnh hưởng đến việc chạy game và app mà không dùng nds-bootstrap.

Cài đặt khác

Đây là những cài đặt không ảnh hưởng gì đến những thứ khác, chẳng hạn như ngôn ngữ hiển thị, tự động khởi chạy trò chơi được chơi gần nhất, có hiển thị màn hình khởi động không, và một số cài đặt khác.